1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej: RODO), informujemy, że Administratorem Państwa danych osobowych jest spółka Ptaki Kurierem Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu (60-279) przy ulicy Palacza 144, wpisana do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000988031, REGON: 52286460100000, NIP: 7792543109, zwana dalej „Administratorem”.

2. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie:
a. art. 6 ust. 1 lit. a RODO – na podstawie i w zakresie wyrażonej przez Państwa zgody, jeżeli zgoda taka została wyrażona;

b. art. 6 ust. 1 lit. b RODO – w celu prawidłowego wykonania umowy wiążącej Państwa z Administratorem;
c. art. 6 ust. 1 lit. c RODO – w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze,
d. art. 6 ust. 1 lit. f RODO – w celu realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, to jest w celu zabezpieczenia materiału dowodowego mogącego stanowić podstawę roszczeń Administratora lub obronę przed roszczeniami kierowanymi do Administratora;

3. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię i nazwisko, nazwa firmy, adres miejsca zamieszkania lub siedziby (adres do korespondencji), NIP, REGON, numer telefonu, adres e-mail, a także wszelkie inne dane, których podanie jest konieczne ze względu na powszechnie obowiązujące przepisy prawa lub niezbędne do prawidłowego wykonania zawartej przez Państwa z Administratorem umowy.

4. Podane przez Państwa dane osobowe są przechowywane przez okres niezbędny do wykonania obowiązków prawnych Administratora, nie krócej niż prze okres niezbędny do ochrony przed roszczeniami w stosunku do Administratora albo do wycofania zgody, jeżeli przetwarzanie danych zostało nie niej oparte

5. Odbiorcą Państwa danych osobowych jest Administrator oraz osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych w jego imieniu, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym podmiot świadczący na rzecz Administratora usługi księgowe oraz informatyczne (w tym utrzymanie strony internetowej).

6. Administrator może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom, z którymi zawarł umowę o powierzeniu przetwarzania danych osobowych, w tym podmiotom go wspierającym w zakresie obsługi finansowo-księgowej, informatycznej i kurierskiej.

7. Informujemy, że posiadają Państwo prawo dostępu do przekazanych danych osobowych, prawo do ich sprostowania, uzupełnienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przeniesienia do innego administratora danych (w zakresie określonym w art. 20 RODO) oraz prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO. Przysługuje Państwu również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

8. W przypadku stwierdzenia przez Państwa, że podczas przetwarzania Państwa danych osobowych zostały naruszone zasady ochrony danych osobowych, mogą Państwo skorzystać z prawa do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, pod adresem: 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2.

9. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane poza obszar Unii Europejskiej pod warunkiem, że nie będzie tego wymagać realizacja zleconej przez Państwa usługi.

10. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

11. Podanie Państwa danych osobowych jest dobrowolne ale konieczne do zawarcia i wykonania umowy z Administratorem.

12. Wszelkie żądania, wnioski, zgłoszenia w związku z realizacją przez Państwa praw, o których mowa w ust. 8 powyżej, należy kierować:
a. pisząc na adres e-mail: wysylaj@ptakikurierem.pl
b. pisząc na adres: ul. Franciszka Klimczaka 1, 02-797 Warszawa.